کافه بانو

جایی برای دلتنگی...

کافه بانو

جایی برای دلتنگی...

آدم خاصی نیستم

دل تنهایم را دارم

و خدای خودم

...

در رویاهایم

مردی را دارم که

همیشه عاشقم خواهد بود

و دوستم خواهد داشت

با تمام بدی هایم

...

البته این فقط یک رویاست.